Muistutus Taivalsaaren vesialueen ruoppauksesta

Aluehallintovirasto
Ympäristöluvat

Muistutus
Asia: Diaarinumero: ESAVI/23924/2021
Taivalsaaren vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen sekä ruoppausmassojen läjittäminen mereen

 

Asiaan liittyen Töölön kaupunginosat – Töölö ry esittää muistutuksen, jossa vastustaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan lupahakemuksessa esitettyä Taivalsaaren vesialueen ruoppausta ja ruoppausmassojen läjittämistä mereen.

Perusteluina esitämme seuraavaa:

Hankealue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistorialisiin ympäristöihin ja on samalla osa ainulaatuista merellisen Helsingin ranta-aluetta. Keskeistä merelliselle Helsingille on sen rantojen ja ranta-alueiden vapaa käyttö ja koskemattomuus. Taivallahdessa kyse on töölöläisille ja kaikille helsinkiläisille keskeisestä rantamaisemasta ja vapaa-ajan virkistyskohteesta. Omistamme itse hankkeen vaikutusalueella sijaitsevan Töölön kylätalon ja olemme pyrkineet vaalimaan ja säilyttämään alueen kulttuurihistoriallisia ja ympäristöllisiä arvoja ja samalla kehittämään aluetta kaupunkilaisten virkistys- ja kulttuurialueena.

Lupahakemuksessa erittäin massiivisia ranta-alueen keinotekoisia muutoksia ja ruoppauksia puolustetaan täysin virheellisesti katsomalla, että hankkeesta saatavat hyödyt Helsingin vapaa-ajanpalveluiden ja ulkoilumahdollisuuksien kannalta olisivat suurempia kuin hankkeeseen kuuluvat selkeät ympäristölliset riskit, jotka hakija itsekin osaltaan myöntää.

Katsomme ettei rantaviivan muuttamisella ja vesialueiden ruoppaamisella ja uudella täyttömaalla ole saatavissa mitään konkreettista hyötyä alueen vapaa-ajan palveluiden tai ulkoilumahdollisuuksien osalta. Sen sijaan siihen liittyvät ympäristölliset riskit ovat huomattavia.
Ainoa hakemuksessa konkreettisesti mainittu hankkeen oletettu hyöty on epämääräinen väite, että Hietarannan laajennus matalan lapsille suunnatun hiekkarannan osalta tarjoaa etenkin lapsiperheille lisää virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Huomautamme, että Hietarannan matala pääty on tällä hetkelläkin täysin riittävä lapsiperheille ja näiden virkistysmahdollisuuksia siellä voitaisiin parantaa helpommin järjestelmällä alueella paremmat yleiset saniteettitilat ja leikkiaktiviteetti välineitä, joita rannalta on sen sijaan poistettu. Tällä hetkellä rannalla vierailee jatkuvasti aktiivisesti koululuokkia ja lastentarharyhmiä, jotka tekevät myös biologian tunnin luontoretkiä alueelle läpi vuoden. Massiiviset rannan ruoppaukset, kävelytasanteet tai betoniset näköalapaikat alueelle suunniteltavalle hotellille eivät millään tavoin edistä lapsiperheiden tai koululaisten virkistysmahdollisuuksia alueella. Päinvastoin kyseiset toimenpiteet kaventavat näitä huomattavasti.
Aluetta voidaankin hyvin kehittää sitä halutessa ilman esitettyjä massiivisia ja ympäristöllisesti riskialttiita toimenpiteitä. Olemme mielellämme omalta osaltamme alueen kaupunginosayhdistyksenä ja myös toimenpiteen vaikutusalueella olevan kylätalon omistajina valmiita osallistumaan omalta osaltamme alueen ympäristöä ja kulttuuriarvoja kunnioittavaan kehitystyöhön, jota pitäisi rakentaa avoimessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Sen sijaan nyt esitettyyn rannan laajaan ruoppaukseen liittyvät ympäristölliset riskit ovat merkittäviä ja huomattavasti suurempia kun hakemuksessa halutaan antaa ymmärtää. Kuten hakemuksessakin todetaan, on alueen välittömässä läheisyydessä tärkeitä lintukohteita ja pesimäalueita. Itse merialue on erittäin suotuisa tokkojen, silakan, ahvenen, kuhan ja kuoreen kutualue. Ennen kaikkea massiiviset ruoppaustoimet synnyttävät selkeän riskin kiintoainesten leviämisestä ja veden samentumisesta myös ruoppausalueen ulkopuolella. Samoin riskinä on ruoppausprosessia alueelle leviävät mahdolliset vaaralliset haitta-aineet.

Hakemuksessa näitä riskejä pyritään minimoimaan siltti- ja kuplaverhon käytöllä ja ajoittamalla ruoppaustoimet syyskauteen. On kuitenkin selvää, että riskiä ei voida täysin välttää ja toisin kuin hakemuksessa esitetään linnustoa koskevat uhat eivät keskity vain pesimisaikaan eikä myöskään alueen virkistyskäyttö rajoitu vain kesäaikaan vaan on ympärivuotista.
Hakija ole selkeästi tehnyt kunnollista selvitystä alueen tämänhetkisestä virkistyskäytöstä, vaikka vetoaa koko hankkeessa ensisijaisesti juuri virkistyskäytön parantamiseen.

On myös selvää, ettei kyse ole luonnolle ja alueen käyttäjille ympäristöllisesti riskittömästä toimenpiteestä eikä riskialttiilla toimenpiteellä edes saada mitään varsinaista hyötyä sen enempää alueen luontoarvoille kuin myöskään alueen virkistys- tai kulttuuriarvoille. Ennemmin hankkeen vaikutus näihin on negatiivinen.

Haluamme myös muistuttaa, että massiivisen ruoppausprosessin osalta hakija ei ole ollut missään yhteydessä alueen kaupunginosayhdistyksiin tai asukkaisiin. Ja vaikka kiinteistömme, Töölön kylätalo, Hietsun paviljonki sijaitsee suoraan hankkeen mahdollisesti aiheuttamien haittojen arviodulla vaikutusalueella, meihin ei ole oltu missään yhteydessä ruoppaushankkeen suunnittelun osalta. Tämä siitä huolimatta, että kaikki hankkeeseen liittyvät riskit, kuten esiin nousevien haitta-aineiden vaikutukset kohdistuvat välittömästi meihin ja alueen asukkaisiin ja ranta-alueen käyttäjiin. Hankkeelle keskeisiä sidosryhmiä ei siis ole lainkaan kuultu hanketta suunniteltaessa. Hankkeesta ei ole keskusteltu heidän kanssaan eikä prosessista ja sen laajuudesta ja riskeistä ole tiedotettu asianomaisia.

Hakijat puolustavat hanketta väittäen, että hankkeesta mahdollisesti koituvat haitat ovat vähäisiä hyötyihin nähden. Katsomme, että päinvastoin hankkeesta ei saada mitään varsinaista hyötyä sen enempää alueen luonnolle, eliöstölle, kun sen vapaa-ajan virkistyskäyttäjillekään. Hankkeeseen sisältyvät riskit taas ovat huomattavasti suurempia kuin hanketta ajavat antavat ymmärtää ja kohdistuvat suoraan alueen käyttäjiin.

Katsommekin ettei hankkeella nyt lupahakemuksessa esitetyssä muodossa ole ympäristöluvan saamisen edellytyksiä.

Helsingissä 29.9.2022

Töölön kaupunginosat – Töölö ry.
Hiekkarannantie 9 00100 Helsinki
Toolonkaupunginosat.fi