Töölöntorin kaavaehdotus on nähtävillä 12.6.-11.7.2023

Töölöntoria kehitetään ideakilpailun voittajaehdotuksen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden liikerakennuksen sijoittumisen torin itälaitaan sekä tulevia joukkoliikennehankkeita palvelevia pienempiä rakennuksia. Torialueelle on suunniteltu myös yleisiä parannuksia, kuten pintamateriaalien ja valaistuksen uusiminen sekä lisää penkkejä ja istutuksia. Alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin on suunniteltu muutoksia.

Mielipiteet asemakaavasta 

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävillä oloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. 

Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-11488. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12867

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12867

Vuorovaikutusraportti

AIKAISEMPI KÄSITTELY

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.11.2022.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingin kaupunki on ilmoittanut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) koskien Töölöntorin asemakaavan muutosta.

Töölöntorista on tavoitteena luoda viihtyisä, elämyksellinen, ympärivuotiseen oleskeluun ja asiointiin houkutteleva kaupunkitila. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinojen toimintaedellytyksiä, kehittää toritoimintaa ja kivijalkaliiketilojen liittymistä osaksi toria sekä sen muodostamaa tilallista kokonaisuutta ja kehittyvää raideliikennekeskittymää.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueen kehittämisestä järjestetyn yleisen ideakilpailun voittajaehdotuksen mukaiset uudistukset ja varautua alueelle suunniteltuihin joukkoliikenne-hankkeisiin.

SUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ 31.10-18.11.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon (viitesuunnitelma, tekninen selvitys ja kaupallinen selvitys) voi tutustua 31.10.–18.11.2022 Töölön kirjastossa tai kaupungin verkkosivuilla:

ASUKASTILAISUUS TORSTAINA 10.11

Kaupunki järjestää hankkeesta esittely- ja keskustelutilaisuuden verkossa torstaina 10.11.2022 klo 18.00–18.45.

MIELIPITEET 18.11 MENESSÄ

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.11.2022.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa tori- ja katualueet. Toria ympäröivät tontit ovat yksityisomistuksessa lukuun ottamatta torin länsipuolella sijaitsevaa, opetuskäytössä olevaa korttelin 480 tonttia 3. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1998) alue on merkitty pää-asiassa tori- tai katuaukioksi, ja muuten katualueiksi.

Toriaukion pinta-ala on asemakaavassa jonkin verran toteutunutta nykytilannetta laajempi. Torille on asemakaavassa mahdollistettu pieni kioskirakennus. Torilla sijaitsee nykyisin yksikerroksinen kahvila-rakennus, joka on jonkin verran laajempi, kuin kaavassa esitetty.

Helsingin yleiskaavassa 2016 Töölöntori on osoitettu Liike- ja palvelukeskustaksi (C1). Aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on yleiskaavan mukaan osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainotteinen ja erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti monipuolisempana. Liike- ja toimitilan kokonaismäärää ei lähtökohtaisesti tule vähentää alueella.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) on Töölöntorin alle merkitty kaksi liikennetunnelia, joista toisen sijainti on ohjeellinen. Merkintä osoittaa suunnitelluille maanalaisille raide-, moottoriajoneuvo- sekä pyöräliikenteen ja jalankulun yhteyksille varattavan tilan. Suunniteltujen maanalaisten liikennetunnelien toteuttamisedellytykset tulee turvata. Töölöntori on lisäksi merkitty Maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä kävely-ympäristön kehittämisen ja laajentamisen kohde-alueeksi. Maanalaiset tilavaraukset liittyvät maanalaiseen pikaraitiotiehen ja Pisararataan. Pisararadan ratasuunnitelma on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Suunnittelualue on osa Taka-Töölön kerrostaloalueen valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta (RKY, 2009). Kaupunginosaan sijoittuu maan suurin yhtenäinen 1930-luvun asuinkerrostalokorttelien alue, joka kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernismin merkkiteosvalikoimaan.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja rakennus-kielto:

• Töölöntorin viitesuunnitelma (2021)
• Töölöntorin viitesuunnitelman tekniset selvitykset (2021)
• Töölöntorin kaupallisen kehittämisen liiketoiminnallinen tarkastelu (2021)
• Pisararata, asemakaavan muutos nro. 12290 (2015)
• Helsingin keskustavisio – Linjauksia maankäytön ja liikenteen-suunnittelulle kantakaupungissa (2020)
• Taka-Töölön ominaispiirteet – Helsingin kantakaupungin kaupunginosakohtaiset kulttuuriympäristöselvitykset (2018)